UTSPARK#7

Utfordringer – Strategisk kunst og kulturplan for Stavanger 2009-2014

12. desember i 2007 gjennomførte Stavanger kommune en oppstartskonferanse for ny Strategisk kunst- og kulturplan for Stavanger 2009-2014. Som en fortsettelse av dette arbeidet er det inviterert til fem tematiske dialogmøter for å gripe fatt i noen av de problemstillinger og utfordringer som ble tatt opp på konferansen. Temaene er Stavanger som universitets-/studentby, byens framtidige kulturelle kart/infrastruktur, kulturfinansiering/2008-effekt, kulturarv og regionalt kultursamarbeid. Temaene om internasjonalisering og den mangfoldige kulturbyen blir tatt opp i alle møtene, som blir avhold på Hermetikkfagskolen i tidsrommet 30. mai til 12. juni. Nedenfor følger det utfordringene som er utgangspunkt for hvert møte og tema.Stavangers rolle i regionen

Utfordringer:
- Hva er styrkene og svakhetene ved dagens regionale samarbeid innenfor kulturområdet?
- Hvordan bør det regionale kultursamarbeidet legges opp og videreutvikles med utgangspunkt i svakhetene og styrkene?
- Hvordan sikrer regionen i felleskap langtidseffektene av Stavanger2008?
Hvilken rolle forventes det at Stavanger skal ha som regionhovedstad?


Universitetsbyen/Studentbyen


Utfordringer:
- Stavanger som Studentby? Hvordan få til et bedre samspill mellom Stavanger og Universitetet og de andre utdanningsinstitusjonene
- Hvordan integrere Universitetet og de andre utdanningsinstitusjonene i kulturbyen Stavanger, som kulturaktører, som deltakere i levende kulturdebatter.
- Fremstår UiS i dag som en del av byens identitet? Vil en eventuell lokalisering av et eller flere fakultet i sentrum endre på dette?


Stavangers kulturelle kart og infrastruktur

Utfordringer:
- Hva er styrkene og svakhetene ved dagens fysiske struktur? Forholdet mellom fysisk struktur og mentale kart? Hvordan oppleves dette fra kunst- og kulturlivet selv versus publikum? Hvilke muligheter for samarbeid og (felles) markedsføring ligger i en videre utbygging av dagens struktur?
- Hva er styrkene og svakhetene ved de enkelte nodene/miljøene som er merket av på kartet – hva må prioriteres av satsinger og tiltak framover?
- I planperioden er behovene for investeringer i kulturlivets fysiske infrastruktur betydelige. Det dukker fra tid til annen opp forslag om etablering av nye arenaer samtidig som flere av de eksisterende har planer om oppgradering og utvidelse. Hvilke grep og satsinger er viktigst de kommende år for å styrke kulturbyen Stavanger samlet sett?


Kulturarv

Utfordringer:
- Hva er styrkene og svakhetene ved dagens regionale samarbeid innenfor kulturområdet?
- Hvordan bør det regionale kultursamarbeidet legges opp og videreutvikles med utgangspunkt i svakhetene og styrkene?
- Hvordan sikrer regionen i felleskap langtidseffektene av Stavanger2008?
- Hvilken rolle forventes det at Stavanger skal ha som regionhovedstad?


Kulturfinansiering - 2008-effekten

Hvordan:
- sikres langtidseffekten av 2008 økonomisk - inkludert videreføring av større og mindre 2008-prosjekter og gi rom for finansiering av nye og innovative kunst- og kulturprosjekter i årene fremover?
- kan Stavanger og regionen arbeide aktivt mot internasjonale, statlige og regionale kulturfinansieringsordninger – til gode for kulturinstitusjonene, kulturprosjekter og kulturaktører? Regionens kulturaktører er underforbrukere når det gjelder sentrale tilskuddsordninger, Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstner m.v. og en svært liten del av de sentrale tilskuddsmidlene går til denne regionen. Hvordan kan en øke bevissthet og sikre større grad av sentralt finansierte kulturtiltak?
- viderefører en 2008 sin finansiering gjennom støtte og sponsormidler fra næringslivet – kan næringslivet, kulturaktørene og det offentlige samarbeide om dette?
- sikrer en erfaringene fra 2008-organisasjonen inn i etterbruk etter 2008 - og på hvilken måte videreføre Stavanger 2008 sine samarbeidsmåter, samarbeidspartnere, nettverk m.v.?