Forslag til retningslinjer for atelierstøtte:

1. Det gis bidrag til atelierer, studio, øverom for yrkesaktive kunstnere virksomme i Stavanger kommune.

2. Arbeidsplassen skal være etablert i kommunen.

3. Støtten bevilges kunstnere som har gjennomført en kunstnerisk utdanning på høgskole/universitets nivå i Norge eller motsvarende utdanning i utlandet. Yrkesaktive kunstnere uten kvalifisert utdanning kan vise til yrkesvirksomhet de siste 5 år med dokumenterte utstillinger, utsmykninger, kunstrelatert arbeid for eksempel ideelle kunstprosjekt, kunstnerdrivende galleri/prosjekt, plateutgivelser osv, da det motsvarer lengden på en kunstutdannelse. Videre skal samtlige søkere vise til dokumentert aktiv yrkesaktivitet de siste tre år i søknaden.

4. Årlig leien på arbeidsplass må overstige 10.000 kroner for å være søknadsberettiget. Dokumenteres gjennom kopi av leiekontrakt eller motsvarende.

5. Støtten gis for 3 år om gangen og utbetales en gang pr. år, dvs. tre utbetalinger pr periode.

6. Støtten går ut i fra en total sum og et fast antall søknadsberettige, for eksempel 1 millioner kr/år til 100 støttemottakere. Det gir i snitt en støtte på 10.000 kr pr søker i året, altså må personen ha en leieutgift på totalt 20.000 kr, 1.666 kr i mnd.

7. Etter avsluttet bidragperiode kan ny søknad leveres for vurdering. Søknaden skal da bedømmes etter kriteriene etter punkt 1-4.

8. Ved opprettelse av tildelingskomiteen skal to plasser bestå av to utøvende representanter. Representantene skal byttes ut 2 hvert år.

Generelle krav til mottaker:
Aktiviteten bør ha sin adresse og sitt hovedvirke i Stavanger. Bidraget bevilges kun til aktører som kan redegjør for kommende års aktivitet og dens framtidige strategi. Det skal ikke være et krav at virksomheten skal gå med underskudd eller i balanse. Vi ser helst at aktiviteten generere et eget overskudd som kan legge til grunn for videre drift etter gjeldene treårsperiode. Vi skal hjelpe kunstnere til å tjene sine egne penger.